Zmiana zasad w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Wprowadza się  od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Rossosz zmienione zasady sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Selektywnie zbiera się:

 1. papier i tekturę - kolor worka/pojemnika niebieski oznaczonym napisem „Papier”;
 2. szkło - kolor worka/pojemnika zielony oznaczonym napisem „Szkło”;
 3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - kolor worka/pojemnika żółty oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
 4. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - kolor worka/pojemnika brązowy  oznaczonym napisem „Bio”;
 5. popiół z kotłów CO - kolor worka/pojemnika inny niż wymieniony w pkt 1-4;
 6. zmieszane odpady komunalne (pozostałe odpady których nie udało się wysegregować, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) - kolor worka/pojemnika inny niż wymieniony w pkt 1-4;

Frakcje odpadów komunalnych wymienione w pkt 1-6 będą odbierane z nieruchomości w terminach ustalonych w harmonogramie - do pobrania plik PDF (89KB).

Oprócz wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych mieszkańcy będą mogli oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Batalionów Chłopskich 53 w Rossoszu,w terminach wyznaczonych w harmonogramie i zgodnie z „Regulaminem PSZOK” - do pobrania plik PDF (158KB), odpady komunalne taki jak:

 • meble i odpady wielogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte opony z pojazdów o ładowności do 3,5 ton;
 • akumulatory.

W terminie wyznaczonym w harmonogramie przeprowadzona będzie dodatkowo zbiórka mebli i  odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości w formie tzw. „wystawki”.

Przeterminowane leki można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemnikach znajdujących się w ośrodkach zdrowia i aptekach.

Zużyte baterie i akumulatory można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i handlowych lub oddawać do „PSZOK”.

Worki na odpady komunalne są do kupienia w sklepach (proszę pamiętać o przypisanym do danej frakcji odpadów kolorze worka oznaczonym napisem np. PAPIER, SZKŁO, itp.).