Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2017 r. Rada Gminy Rossosz podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty (Uchwała Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24.11.2017 r.) - plik PDF (4 839KB).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

  • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców od 1 do 5 w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 5 zł. miesięcznie od osoby,
  • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców od 1 do 5 przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 10 zł. miesięcznie od osoby,
  • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wysokość opłaty wynosi 30 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wysokość opłaty wynosi 60 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Zgodnie z art. 6m .ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. z 2017 r., poz. 1289) w przypadku uchwalonej nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Rossosz między innymi spowodowana wprowadzeniem jednolitego w całym kraju szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19).

Wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywają w całości ponoszonych przez gminę kosztów, konieczne więc było dopłacenie brakującej kwoty z budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.