grafika komputerowa przedstawiająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że w roku bieżącym przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W ramach tego programu, w dniach 1.07.2019 - 31.07.2019 r., będzie prowadzona kwalifikacja osób i rodzin zainteresowanych otrzymaniem pomocy żywnościowej, a warunkiem niezbędnym do jej uzyskania jest złożenie oświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

 

Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej  choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności  w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 056 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1 402 zł.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 83 378 45 57, wewn. 1 lub w bezpośrednio siedzibie GOPS.

 

grafika komputerowa w logiem popz 2014-2020 ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej banku żywności i unii europejskiej