grafika komputerowa herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać 528,00 zł netto.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać od 1 do 15 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rossoszu, ul. Lubelska 8.

 

Dokumenty powiązane: