Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca logo ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsiPrzekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

 

 

 

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Grzegorz Puda

Warszawa, dnia 18.12.2020 r.

 

Szanowni Państwo!

 

Mam zaszczyt skierować do konsultacji publicznych projekt Plan Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027.

Dokument ten został wypracowany na podstawie doświadczeń płynących z dotychczasowego wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej - jedynej spośród polityk gospodarczych, która ma w pełni wspólnotowy charakter. Uwzględniono w nim także, w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, której wypracowywanie rozpoczęło się na nieformalnym spotkaniu Rady UE w maju 2016 roku. W nowym okresie programowania to na państwach członkowskich będzie spoczywała większa odpowiedzialność za wdrażanie WPR. Państwa członkowskie będą miały większa swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, a także kształtowania zasad i warunków dostępu do wsparcia oraz precyzyjnego określenia rezultatów realizacji zaplanowanych interwencji (mierzonych odpowiednimi wskaźnikami) oraz stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania. Wymienione elementy zawarte są w projekcie Planu Strategicznego WPR. Stąd wynika ranga i znaczenie przedkładanego obecnie do konsultacji publicznych dokumentu. Finalnie, w czerwcu 2018 r.. Komisja Europejska (KE) zaproponowała wieloletnie ramy budżetowe na okres 2021-2027 oraz pakiet projektów rozporządzeń, które określają, m.in. główne i szczegółowe cele Wspólnej Polityki Rolnej. KE zaznaczyła, ze WPR musi zostać zmodernizowana i uproszczona, żeby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak m.in. wdrażanie działań w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, lepsze ukierunkowanie wsparcia oraz powiązanie WPR z badaniami naukowymi, innowacjami i doradztwem a także transformacja cyfrowa w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Na poziomie kraju przyjęto Stanowisko Rządu RP wobec proponowanych przepisów, które zawiera wnioski i propozycje dla wdrożenia założeń reformy WPR, a tym samym kreuje wyrazisty wizje przyszłości polskiego rolnictwa.

 

Niezwłocznie po opublikowaniu przez KE projektów rozporządzeń, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęły się prace zespołów, skupiające środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. Rozwiązania te zostały ujęte w pierwszym projekcie Planu Strategicznego WPR.

 

Przed nami kolejny, niezwykle istotny krok na drodze do przygotowania ostatecznej wersji Planu Strategicznego WPR. Rozpoczynamy konsultacje publiczne. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć poprawić jakości decyzji i legislacji. Partycypacja obywatelska w procesie konsultacji umożliwi wczesne wychwycenie ewentualnych błędów, a także pomoże wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich rozwiązania. Ostatecznie podjęte decyzje pozwoli uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Konsultacje nad tym niezwykle ważnym projektem odbywają się w szczególnie trudnych - bezprecedensowych okolicznościach, tj. w stanie pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W tym czasie zobligowani jesteśmy do przestrzegania szeregu obostrzeń. Utrudnione lub wręcz wykluczone są możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych w sposób tradycyjny, czyli np. poprzez organizację spotkań stacjonarnych. W związku z tym, wychodząc naprzeciw wyzwaniom spowodowanym przez pandemię i mając na względzie niezwykle istotną rolę wszystkich sugestii obywatelskich, stworzyliśmy na potrzeby przeprowadzenia konsultacji dedykowaną stronę na portalu gov.pl. Poprzez zamieszczony na niej formularz, każdy zainteresowany ma możliwość zgłaszania swojego stanowiska. Poza formularzem, na stronie znajdziecie Państwo, także najważniejsze informacje o toczących się pracach legislacyjnych na poziomic instytucji UE oraz pracach rządowych nad opracowaniem Planu Strategicznego WPR.

 

Łącze wyrazy szacunku

 

M   I   N   I   S   T   E   R
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorz Puda

 


Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (skan) - plik PDF (762KB).