grafika komputerowa przedstawiająca logo lasów państwowych

Publikujemy zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych położonych w Gminie Rossosz.

 

Lublin, 28 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: ZS.224.162.2021

 

Zawiadomienie,

 

Działając na podstawie art. 61 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych It.). Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.), w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 105, 106, 107, wg lokalizacji: obręb ewidencyjny Rossosz, Gmina Rossosz. Jednocześnie tutejsza dyrekcja informuje, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, na adres RDLP w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin), można składać pisemne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia, dotyczące powołanej na wstępie sprawy.

 

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

dr inż Mirosław Waniewski 

 

 

Zawiadomienie - plik PDF (263KB).