Informujemy, że rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku.

 

 

Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając przy tym na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.  

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 47 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok, którego dotyczy uprawa.

 

Celem otrzymania zezwolenia na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych w województwie lubelskim w 2022 r. należy w pierwszej kolejności zgłosić chęć prowadzenia powyższych upraw do urzędu gminy w terminie do 11 października 2021 r. celem złożenia zapotrzebowania do Urzędu Marszałkowskiego na powierzchnię upraw konopi włóknistych i maku niskomorfinowego.