Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że dnia 30 września 2021 r. upłynął termin płatności III raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Aby uniknąć naliczenia kosztów upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o pilne uregulowanie zobowiązania.

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja, w której to zobowiązany do jej złożenia samodzielnie dokonał obliczenia wysokości opłaty.

Zadeklarowaną kwotę należy zapłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy: 

84 8025 0007 0420 0710 2000 0320.