Drukuj

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że dnia 30 września 2021 r. upłynął termin płatności III raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Aby uniknąć naliczenia kosztów upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o pilne uregulowanie zobowiązania.

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja, w której to zobowiązany do jej złożenia samodzielnie dokonał obliczenia wysokości opłaty.

Zadeklarowaną kwotę należy zapłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy: 

84 8025 0007 0420 0710 2000 0320.