grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że w 2021 r. przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1161,60 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1542,20 zł.

 

Rodziny i  osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do OPS w Rossoszu celem złożenia oświadczenia o dochodach za miesiąc listopad 2021 r.

 

Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach od 06.12.2021 do 31.12.2021 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 378 45 57 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.