W artykule z dnia 4 stycznia br. - link, informowaliśmy o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy. Poniżej zamieszczamy dodatkowe, istotne informacje na temat tej formy wsparcia.

 

 

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 roku.

W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia br. Na pozostałe wnioski złożone w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. wypłata będzie realizowana jednorazowo.

 

Wysokość kwoty dodatku

Wysokość dodatku osłonowego podstawowego w skali roku:

  • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1 150 zł dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych.

Podwyższona wysokość dodatku osłonowego w skali roku przysługuje tylko pod warunkiem dokonania wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stale, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stale zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (Dz.U z 2021r poz.554 z późn.zm.).

Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków powinien być dokonany przed datą złożenia wniosku o dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości. Deklarację można wypełnić samodzielnie korzystając ze strony internetowej pod adresem - link lub złożyć w Urzędzie Gminy.

Uwaga: data złożenia deklaracji o dokonanie wpisu do ewidencji w Urzędzie Gminy nie jest równoznaczna z datą wpisu, ponieważ na wprowadzenie wpisu do systemu ewidencji Urząd ma 7 dni.

 

Dokumenty powiązane