Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu  informuje,że w 2023 roku przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 320,00 , a dla osoby samotnie gospodarującej 1 707,20 zł.


Rodziny i  osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rossoszu celem złożenia oświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.


Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach 23.02.2023 – 20.03.2023 roku. Informacje można uzyskać pod numer tel. 83 378 44 33 lub w siedzibie GOPS.