Drukuj

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Rossosz

Urząd Gminy Rossosz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Rossosz.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Udogodnienia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich?

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Dostępność architektoniczna

  1. Od strony ul. Lubelskiej do głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy prowadzą schody 8-mio stopniowe o szerokości 1,2 m z obustronną barierką oraz drzwi o szerokości 0,95 m. Do drugiego wejścia od strony parkingu, znajdującego się za budynkiem, prowadzą schody 9-cio stopniowe o szerokości 1,2 m obustronną barierką oraz drzwi o szerokości 0,95 m.
  2. Przed budynkiem znajduje się plac z trzema miejscami parkingowymi - brak wydzielonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Za budynkiem jest parking z dziewięcioma miejscami parkingowymi - brak wydzielonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
  3. Budynek posiada 3 kondygnacje. Nie posiada windy, ani platformy do pokonywania schodów. Ciągi komunikacyjne posiadają szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Brak przeszkód utrudniających poruszanie się. Na korytarzach na pierwszej i trzeciej kondygnacji znajdują się miejsca odpoczynku.
  4. Budynek nie został wyposażony w dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowego oraz pętli indukcyjnych.
  5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.