Drukuj

 

Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2019 r. Rada Gminy Rossosz podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części tej opłaty (Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Rossosz z dnia 28.11.2019 r.) - plik PDF (948KB).

 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców od 1 do 5 dokonuje się poprzez obliczenie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w §2 ust. 1 ww. uchwały.

 

Właściciele nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jak również nieselektywny, mogą uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.5%. Dotyczy to wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy w złożonej deklaracji przekazali informację, że posiadają kompostownik spełniający wymagania określone w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz", stanowiącym załącznik do Uchwały VIII/53/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. - plik PDF (4.3MB) i będą dokonywać w nim kompostowania bioodpadów.

 

Przykładowe sposoby obliczania i ustalania opłaty miesięcznej:

3 osoby x 8 zł = 24 zł/mc

W przypadku dokonywania kompostowania:

3 osoby 8 zł = 24 zł  - 12.5% = 21 zł/mc

 

W takim przypadku obowiązuje stawka ryczałtowa 48 zł.

Jeśli bioodpady są kompostowane należy pomniejszyć opłatę o wysokość zwolnienia:  48 zł - 12.5% = 42 zł/mc.