Drukuj

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz", który zawiera nowe zasady gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach położonych w Gminie Rossosz.

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (667KB).

 

Najważniejsze zmiany:

 

Zmiany wprowadzone w 2018 roku i ciągle obowiązujące.

Wprowadza się  od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Rossosz zmienione zasady sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Selektywnie zbiera się:

 1. papier i tekturę - kolor worka/pojemnika niebieski oznaczonym napisem „Papier”;
 2. szkło - kolor worka/pojemnika zielony oznaczonym napisem „Szkło”;
 3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - kolor worka/pojemnika żółty oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
 4. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - kolor worka/pojemnika brązowy  oznaczonym napisem „Bio”;
 5. popiół z kotłów CO - kolor worka/pojemnika inny niż wymieniony w pkt 1-4;
 6. zmieszane odpady komunalne (pozostałe odpady których nie udało się wysegregować, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) - kolor worka/pojemnika inny niż wymieniony w pkt 1-4;

Frakcje odpadów komunalnych wymienione w pkt 1-6 będą odbierane z nieruchomości w terminach ustalonych w harmonogramie - do pobrania plik PDF (23KB).

Oprócz wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych mieszkańcy będą mogli oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Batalionów Chłopskich 53 w Rossoszu,w terminach wyznaczonych w harmonogramie i zgodnie z „Regulaminem PSZOK” - do pobrania plik PDF (135KB), odpady komunalne taki jak:

Przeterminowane leki można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemnikach znajdujących się w ośrodkach zdrowia i aptekach.

Zużyte baterie i akumulatory można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i handlowych lub oddawać do „PSZOK”.

Worki na odpady komunalne są do kupienia w sklepach (proszę pamiętać o przypisanym do danej frakcji odpadów kolorze worka oznaczonym napisem np. PAPIER, SZKŁO, itp.).

Wprowadza się od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Rossosz zmienione zasady sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Selektywnie zbiera się:

 1. papier i tekturę - kolor worka/pojemnika niebieski oznaczonym napisem „Papier”;
 2. szkło - kolor worka/pojemnika zielony oznaczonym napisem „Szkło”;
 3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - kolor worka/pojemnika żółty oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
 4. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - kolor worka/pojemnika brązowy  oznaczonym napisem „Bio”;
 5. popiół z kotłów CO - kolor worka/pojemnika inny niż wymieniony w pkt 1-4;
 6. zmieszane odpady komunalne (pozostałe odpady których nie udało się wysegregować, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) - kolor worka/pojemnika inny niż wymieniony w pkt 1-4;

Frakcje odpadów komunalnych wymienione w pkt 1-6 będą odbierane z nieruchomości w terminach ustalonych w harmonogramie - do pobrania plik PDF (23KB).

Oprócz wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych mieszkańcy będą mogli oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Batalionów Chłopskich 53 w Rossoszu,w terminach wyznaczonych w harmonogramie i zgodnie z „Regulaminem PSZOK” - do pobrania plik PDF (158KB), odpady komunalne taki jak:

W terminie wyznaczonym w harmonogramie przeprowadzona będzie dodatkowo zbiórka mebli i  odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości w formie tzw. „wystawki”.

Przeterminowane leki można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemnikach znajdujących się w ośrodkach zdrowia i aptekach.

Zużyte baterie i akumulatory można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i handlowych lub oddawać do „PSZOK”.

Worki na odpady komunalne są do kupienia w sklepach (proszę pamiętać o przypisanym do danej frakcji odpadów kolorze worka oznaczonym napisem np. PAPIER, SZKŁO, itp.).