Drukuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana zasad w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Wprowadza się  od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Rossosz zmienione zasady sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Selektywnie zbiera się:

  1. papier i tekturę - kolor worka/pojemnika niebieski oznaczonym napisem „Papier”;
  2. szkło - kolor worka/pojemnika zielony oznaczonym napisem „Szkło”;
  3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - kolor worka/pojemnika żółty oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  4. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - kolor worka/pojemnika brązowy  oznaczonym napisem „Bio”;
  5. popiół z kotłów CO - kolor worka/pojemnika inny niż wymieniony w pkt 1-4;
  6. zmieszane odpady komunalne (pozostałe odpady których nie udało się wysegregować, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) - kolor worka/pojemnika inny niż wymieniony w pkt 1-4;

Frakcje odpadów komunalnych wymienione w pkt 1-6 będą odbierane z nieruchomości w terminach ustalonych w harmonogramie - do pobrania plik PDF (89KB).

Oprócz wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych mieszkańcy będą mogli oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Batalionów Chłopskich 53 w Rossoszu,w terminach wyznaczonych w harmonogramie i zgodnie z „Regulaminem PSZOK” - do pobrania plik PDF (158KB), odpady komunalne taki jak:

W terminie wyznaczonym w harmonogramie przeprowadzona będzie dodatkowo zbiórka mebli i  odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości w formie tzw. „wystawki”.

Przeterminowane leki można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemnikach znajdujących się w ośrodkach zdrowia i aptekach.

Zużyte baterie i akumulatory można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i handlowych lub oddawać do „PSZOK”.

Worki na odpady komunalne są do kupienia w sklepach (proszę pamiętać o przypisanym do danej frakcji odpadów kolorze worka oznaczonym napisem np. PAPIER, SZKŁO, itp.).


 

 

 

 

 

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Rossosz obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

 

1. Papier - pojemnik/worek niebieski, oznaczony napisem "Papier". Papier nie może być mokry, zanieczyszczony mechanicznie lub biologicznie.

Wrzucamy:

 Nie wrzucamy:

 

2. Szkło - pojemnik/worek zielony, oznaczony napisem "Szkło". Wrzucaj opakowania szklane opróżnione z produktów, bez zakrętek, kapsli, korków, nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 

3. Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty, oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne". Opakowania muszą być bez zawartości, powinny być zgniecione, z odkręconymi nakrętkami.

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 

4. Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy, oznaczony napisem "Bio". Do pojemników/worków na odpady biodegradowalne nie wrzucaj worków foliowych.

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 

Zaleca się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji.

Kompostujemy: skoszoną trawę, opadłe liście, obcięte fragmenty bylin i warzyw, wyschnięte rośliny po zakończeniu sezonu wegetacyjnego, resztki po zbiorze warzyw, uszkodzone owoce, rozdrobnione na wióry gałęzie, odpady roślinne z gospodarstwa domowego, obierki z warzyw i owoców, resztki potraw nieprzetworzonych, zużyte torebki herbaciane, popiół drzewny, mokry niezadrukowany szary papier i papier toaletowy(jako domieszka),resztki ugotowanych warzyw, skorupki jajek , łupiny orzechów, resztki owoców cytrusowych, zmarniałe kwiaty doniczkowe oraz starą ziemię do kwiatów.

Nie kompostujemy: roślin uprawnych i chwastów z wyraźnymi objawami chorób, nierozdrobnionych gałęzi i karp, mięsa i kości, zadrukowanych papierów, popiołu z innych materiałów niż drewno, zepsutej żywności ,resztek jedzenia w płynie, odchodów zwierzęcych, papierosów oraz niedopałków, resztek metali, plastiku i folii aluminiowych, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, woreczków z odkurzacza, podściółek dla kotów, torebek plastikowych, np. tych, w których są wynoszone śmieci.

Pamiętaj:
- należy wybrać odpowiednie miejsce, nie powodujące uciążliwości dla osób postronnych, najlepiej w cieniu, osłonięte od wiatrów, zlokalizowane na przepuszczalnym podłożu, lekkim wzniesieniu, aby nie gromadziła się w nim woda,
- należy zapewnić dostęp powietrza do kompostowanej masy, aby zapobiec gniciu,
- kompost należy układać warstwowo tylko z odpadów nadających się do kompostowania. 

 

5. Popiół - pojemnik/worek w kolorze innym niż wymienione powyżej (może być np. kolor czarny, biały, bezbarwny, szary).

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 

6. Zmieszane odpady komunalne pojemnik/worek w kolorze innym niż używanym do segregacji (może być np. kolor czarny, biały, bezbarwny, szary).

Wrzucamy: wszystko to czego nie udało się wysegregować, np: papierosy i niedopałki, zabrudzony papier, rajstopy, ubrania, buty, środki higieniczne (podpaski, tampony, pampersy, waciki), miotły, mopy, szczoteczki do zębów, zużyte ręczniki papierowe, szmatki gąbki, zapełnione worki z odkurzaczy, pozostałości z zamiatania, szkło okienne, zabrudzona folia aluminiowa, opakowania z tworzyw sztucznych po serach i wędlinach.

Nie wrzucamy odpadów niebezpiecznych, np: leków, puszek po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych chemikaliach, świetlówek i żarówek energooszczędnych, baterii, akumulatorów, itp.

 

 

 

Ulotka: "Jak poprawnie segregować odpady komunalne od 1 stycznia 2018 r." - plik PDF (561KB)


 

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2017 r. Rada Gminy Rossosz podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty (Uchwała Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24.11.2017 r.) - plik PDF (4 839KB).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Zgodnie z art. 6m .ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. z 2017 r., poz. 1289) w przypadku uchwalonej nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Rossosz między innymi spowodowana wprowadzeniem jednolitego w całym kraju szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19).

Wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywają w całości ponoszonych przez gminę kosztów, konieczne więc było dopłacenie brakującej kwoty z budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 


 

 

 

 

 

 

Opłaty za odpady komunalne

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego kwartału kalendarzowego t. j. do: 

- 31 marca,
- 30 czerwca,
- 30 września,
- 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Rossosz, jak również przelewem na rachunek bankowy:

49 8025 0007 0420 0664 2000 0020.