Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Rossosz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny właściciel nieruchomości może przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie ww. sprzęt jest odbierany w terminach określonych w harmonogramie.