Uchwała nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (173KB).

Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (203KB).

Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (256KB).

Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - plik PDF (703KB).

Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (123KB).

Uchwała nr XIX/100/2013 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań technicznych, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - plik PDF (130KB)