Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko (podpisany przez stronę lub pełnomocnika) - pobierz plik DOC (92KB), pobierz - plik PDF (89KB).
 
Wymagane załączniki:
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu uzgadniającego wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • karta informacyjna przedsięwzięcia w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jeśli Wnioskodawca wystąpił o określenie zakresu raportu,
  • karta informacyjna przedsięwzięcia w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 775),
  • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest również oświadczenie autora raportu, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).
 
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, a w przypadku zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która spełnia kryteria wymienione w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).
 
Sposób i miejsce składania dokumentów
- osobiście: Urząd Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz, w godzinach pracy urzędu;
- za pomocą poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
Wymagane opłaty
We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
17 zł   - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Nr konta bankowego:
Urząd Gminy Rossosz, ul .Lubelska 8, 21-533 Rossosz
49 8025 0007 0420 0664 2000 0020
 
Termin załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283). - (art. 59 - 87).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Rossosz.
 
Inne informacje
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika Urzędu Gminy Rossosz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 83 378 45 57, wewn. 7.