Drukuj

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSSOSZU

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowita wartość projektu: 32 637,60 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2011 – lipec 2012

Cel główn: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w Szkole Podstawowej w Rossoszu.

W ramach projektu doposażono sale lekcyjne w materiały dydaktyczne oraz przeprowadzono zajęcia w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania  uczniów klas I – III.
W projekcie wzięło udział 65 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach matematycznych, zajęciach logopedycznych, zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych  oraz
w zajęciach rytmiki.