Drukuj

SKUTECZNE NGO – STRATEGIA WSPÓŁPRACY GMINY ROSSOSZ
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Całkowita wartość projektu: 48 670,00 zł

Okres realizacji projektu: 2009 -2011

Cel operacji: Zdefiniowanie kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu gminnego i 
lokalnych NGO i opracowanie Strategii Współpracy Gminy Rossosz z Organizacjami Pozarządowymi  
na lata 2010 – 2015.


W ramach projektu, podczas 8 spotkań Grupy Planowania Strategicznego powstała Strategia Współpracy Gminy Rossosz z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 – 2015.