PRZEBUDOWA STACJI UJĘCIA I UZDATNIANIA WODY W ROSSOSZU ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ROSSOSZ

 

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Całkowita wartość projektu: 2 206 730,48 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu: 2011-2013

Cel operacji: Poprawa jakości wody pitnej dostarczanej do gospodarstw domowych, poprzez przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w Rossoszu oraz podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Rossosz, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków co przyczyni się także do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Dzięki tej inwestycji zostanie wyremontowana stacja ujęcia i uzdatniania wody, która znajduje się w złym stanie technicznym. Operacja ma również na celu budowę 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków z czego 11 szt. w miejscowości Bordziłówka,  Romaszki 18 szt,.  Mokre 10 szt., Musiejówka 3 szt., Kożanówka 15 szt., Rossosz 8 szt.