GMINA ROSSOSZ REALIZUJE PROJEKT PN:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1083L ROSSOSZ – BORDZIŁÓWKA – ROWINY

 

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Całkowita wartość projektu: 1 390 711,95 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji

Okres realizacji projektu: 2016 - 2017

Cel operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest skrócenie czasu przejazdu drogą o znacznie wyższym standardzie technicznym średnio o 4 minuty, co ułatwi miejscowej ludności w liczbie 1292 osób korzystanie ze świetlicy wiejskiej, która jest Wiejskim Centrum Aktywności Społecznej w m. Bordziłówka i jednocześnie umożliwi łatwiejsze korzystanie okolicznym mieszkańcom z instytucji oświatowych i kulturalnych oraz placówek handlowych i urzędów zlokalizowanych w m. Rossosz przy drodze wojewódzkiej nr 812, od której rozpoczyna się droga powiatowa 1083L.

W ramach realizowanego projektu powstanie nowa dwuwarstwowa nawierzchnia na drodze powiatowej nr 1083L Rossosz – Bordziłówka – Rowiny od ul. Batalionów Chłopskich w Rossoszu przez całą Bordziłówkę aż do granicy z Gminą Wisznice (długość remontowanej drogi to 5,150 km).

Przebudowa jest konieczna ze względu na niespełnianie przez ww. drogę parametrów technicznych nośności drogi, jej nawierzchnia znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

 

    logo Unii Europejskiej                                                logo województwa lubelskiego                                             logo programu rozwoju obszarów wiejskich            U n i a     E u r o p e j s k a

     Europejski    Fundusz   Rolny   na   rzecz   Rozwoju   Obszarów   Wiejskich:   Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie.