BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ROSSOSZ

 

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Całkowita wartość projektu: 2 715 347,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji

Okres realizacji projektu: 2017 - 2019

Cel operacji: poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno – ściekowej gminy. Przed budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rossosz dzięki dostępowi do wody pitnej dostarczanej do gospodarstw domowych.

 

Dzięki tej inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości 2850 m. Operacja ma również na celu budowę 134 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 2 szt. w miejscowości Bordziłówka, 12 szt. w miejscowości Kożanówka, 8 szt. w miejscowości Mokre, 2 szt. w miejscowości Musiejówka, 19 szt. w miejscowości Romaszki oraz 91 szt. w miejscowości Rossosz.

 

    logo Unii Europejskiej                                                logo województwa lubelskiego                                             logo programu rozwoju obszarów wiejskich            U n i a     E u r o p e j s k a

     Europejski    Fundusz   Rolny   na   rzecz   Rozwoju   Obszarów   Wiejskich:   Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie.