Drukuj

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.3  Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

Wartość Projektu: 502 776,26 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 460 769,69 zł

Kwota dofinansowania: 391 654,23 zł

Cel główny: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Rossosz wpływająca na polepszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz wzrost konkurencyjności obszaru

Najważniejsze zadania: termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich:

Dzięki realizacji Projektu nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze Gminy, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się bezpośrednio na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz wpłynie na realizację celów POP strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza oraz na cele PGN Rossosz.