DOLINA ZIELAWY PONADLOKALNĄ MARKĄ NA GOSPODARCZEJ MAPIE LUBELSZCZYZNY

Projekt partnerski gmin: Podedwórze, Jabłoń, Sosnówka, Wisznice, Rossosz

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Liderem projektu była gmina Podedwórze

Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna

Działanie 2.4: Marketing gospodarczy/schemat B

Projekt przewiduje trzy części:

I. W pierwszej części została opracowana strategia marki „Dolina Zielawy" gdzie przewidziano:

1. Przeprowadzenie zestawu badań analitycznych (jakościowych i ilościowych).

2. Przygotowanie strategii marki i połączonego z nią systemu identyfikacji wizualnej na podstawie w/w badań i konsultacji społecznych.

II. Druga część polegała na stworzeniu kompleksowego systemu obsługi inwestora i

obejmowała następujące działania:

1. Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej całego obszaru „Dolina Zielawy" w ramach jednego dokumentu opracowanego przez zewnętrznych ekspertów.

2. Budowa serwisu internetowego, zawierającego przygotowaną jedną kompleksową ofertę całego obszaru.

III. Trzecia część obejmowała spójną kampanię informacyjno - promocyjną, która została

przygotowana na podstawie strategii marki w ramach dwóch zasadniczych grup działań:

A. Przygotowanie kampanii:

B. Przeprowadzenia kampanii, w tym:

1. Emisja spotów reklamowych na telebimach 9 wybranych miast Polski

2. Wydanie folderu marki

3. Wydanie folderu inwestycyjnego

4. Udział w 3 imprezach targowych

5. Publikacja artykułu promocyjnego piśmie PLL LOT „Kalejdoscope" o zasięgu ogólnoświatowym

6. Publikacja cyklu 8 artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej

7. Organizacja konferencji dla inwestorów połączona ze spotkaniem z mediami, na której zostały zaprezentowane efekty projektu i oferta obszaru zarówno inwestycyjna jak i turystyczna.

Wartość projektu: 494 859,00 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR: 420 630,15 zł.