banner zawiera od lewej: logo funduszy europejskich, polską flagę, logo lubelskie smakuj życie, flagę unii europejskiej

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.1  Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 3 223 350,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 2 809 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 348 753,40 zł

Cel główny: zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Rossosz

Najważniejsze zadania: w ramach projektu nastąpi zakup i montaż 45 instalacji solarnych (16 instalacji 2-panelowych i 29 instalacji 3-panelowych) oraz 167 instalacji fotowoltaicznych (49 instalacji o mocy 2.17kW i 118 instalacji o mocy 3.10kW) na potrzeby gospodarstw domowych na terenie Gminy Rossosz

 

Dzięki realizacji Projektu nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze Gminy, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie bezpośrednio na polepszenie jakości życia mieszkańców.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W ROKU 2023 - plik PDF (49KB).

 

 

 

Styczeń

2023

Luty 

2023

Marzec

2023

Kwiecień

 2023

Maj 

2023

Czerwiec 

2023

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 20

 20

 22

18  

5

16

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

22

 -

14

 

 15

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 29

-

-

 26

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

15

-

5

-

19

Papier

- worek niebieski

- - - 27 - -
POPIÓŁ 18 - - 17 - -

PSZOK *

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

27

 

 

-

 

 

27

 

 

 

 

Lipiec

2023

Sierpień

2023

Wrzesień

2023

Październik

 2023

Listopad

2023

Grudzień

2023

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

18

 10

8

13

10

 14

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 7

7

-

16

 -

12

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 15

-

 -

 20

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 -

23

 -

17

 -

15

Papier

- worek niebieski

- - 18 - - -
POPIÓŁ - - - - 16 -

PSZOK *

-

22

-

19

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 


BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ROSSOSZ

 

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Całkowita wartość projektu: 1 511 071,51 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Okres realizacji projektu: 2020 - 2022.

Cel operacji: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rossosz poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, co przyczyni się także do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienia standardu gospodarstw domowych.

 

Dzięki tej inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości 6867 m. Operacja ma również na celu budowę 17 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 1 szt. w miejscowości Bordziłówka, 5 szt. w miejscowości Kożanówka, 4 szt. w miejscowości Romaszki oraz 7 szt. w miejscowości Rossosz.

 

    logo Unii Europejskiej                                                logo województwa lubelskiego                                             logo programu rozwoju obszarów wiejskich            U n i a     E u r o p e j s k a

     Europejski    Fundusz   Rolny   na   rzecz   Rozwoju   Obszarów   Wiejskich:   Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie.

 

Gmina Rossosz informuje, iż w ramach podpisanej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Rossosz został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

 

Głównym celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze”  jest ograniczenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych dla zdrowia, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Najważniejszym celem Czystego Powietrza jest wymiana starego źródła ciepła, które jest nieefektywne na źródło ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według przyjętych norm europejskich EN 303-5. Możliwe jest uzyskanie dofinansowań na inne źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacje, ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

 

W ramach prowadzonego punktu udzielane są informacje dotyczące warunków i zasad udziału w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie jak również wniosku o płatność pod kątem wymagań określonych w programie.

 

 • Punkt czynny w każdy poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 8:00 - 13:00.
 • Osoba koordynująca:  Katarzyna Marcinkiewicz, tel. 504 929 283.

 

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Rossosz według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 60,
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie - 45,
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 25,
 • kwota wypłaconych dotacji - 852 195,63 zł.

 

 Więcej informacji o programie Czyste Powietrze można znaleźć w internecie pod adresem: czystepowietrze.gov.plportal.wfos.lublin.pl

 

plakat informacyjny z napisem gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu czyste powietrze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W ROKU 2022 - plik PDF (49KB).

 

 

 

Styczeń

2022

Luty 

2022

Marzec

2022

Kwiecień

 2022

Maj 

2022

Czerwiec 

2022

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 17

 3

 2

27  

27

28

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

2

 -

19

 

 20

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 23

-

-

 17

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

24

-

22

-

3

Papier

- worek niebieski

- - - 4 - -
POPIÓŁ 27 - - 12 - -

PSZOK *

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

29

 

 

-

 

 

27

 

 

 

 

Lipiec

2022

Sierpień

2022

Wrzesień

2022

Październik

 2022

Listopad

2022

Grudzień

2022

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

27

 30

28

28

14

 14

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 14

17

-

18

 -

13

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 19

-

 -

 21

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 -

8

 -

7

 -

28

Papier

- worek niebieski

- - 2 - - -
POPIÓŁ - - - - 16 -

PSZOK *

-

22

-

24

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Rossosz podjęła Uchwałę nr XIX/121/2021w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

 

Wysokość opłaty

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 stycznia 2022 r. jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, nie dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 25 zł miesięcznie od osoby,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 15 zł miesięcznie od osoby,,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) nie dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 125 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 75 miesięcznie od gospodarstwa.

 

Do każdego właściciela nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych zawartych w aktualnie złożonych deklaracjach.

 

Obowiązek segregacji

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej - każda z wyżej wymienionych opłat wzrośnie dwukrotnie.

 

Deklaracje

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Złożenia nowej deklaracji należy dokonać w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji, np.: zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania czy też zgłoszenie chęci dokonywania kompostowania bioodpadów lub rezygnacji z kompostowania.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Rossosz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rossosz w 2023 roku został zamieszczony na końcu artykułu w sekcji: Dokumenty powiązane.

 

Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach określonych poniżej:

 • I rata do 31 marca,
 • II rata do 30 czerwca,
 • III rata do 30 września,
 • IV rata do 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze 84 8025 0007 0420 0710 2000 0320, jak również w kasie Urzędu Gminy Rossosz

 

Dokumenty powiązane

 • Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty - plik PDF (63KB),
 • Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (44KB),
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023 r. - plik PDF (49KB),
 • Ulotka: „Jak poprawnie segregować odpady komunalne” - plik PDF (57KB),
 • Druk deklaracji - plik DOCX (50KB), plik PDF (114KB).

 

banner zawiera od lewej: logo funduszy europejskich, polską flagę, logo lubelskie smakuj życie, flagę unii europejskiej

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:5.2  Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 1 017 708,81 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 834 791,72 zł

Kwota dofinansowania:

 • w formie płatności ze środków europejskich (wydatki nieobjęte pomocą de minimis) 539 415,92 zł,
 • w formie płatności ze środków europejskich (wydatki objęte pomocą de minimis) 170 157,01 zł.

Cel główny: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Rossosz wpływająca na polepszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz wzrost konkurencyjności obszaru.

Cele szczególowe:

 • zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego,
 • łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE.

 

Przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rossoszu zlokalizowanego na działkach 533/2 i 534/2 w Rossoszu i obejmuje: wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropu na poddaszu i fundamentów, wymiany instalacji elektrycznej (w tym wymiana oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED), wymianę instalacji c.o., wymianę kotła na olej opałowy na kocioł na biomasę o mocy min. 30kW oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

W budynku GOK położonego na działce nr ewid 742 termomodernizacja polegać będzie na: dociepleniu stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i wymianie kotła węglowego na kocioł na biomasę o mocy minimum 100kW wraz z budową zewnętrznego zbiornika na pellet o pojemności 7,5 m3. Dodatkowe zadania: promocja projektu, zarządzanie projektem - w tym refundacja kosztów dokumentów technicznych, audytów, dokumentów przetargowych, studium wykonalności i nadzoru.

 

Dzięki realizacji Projektu nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze Gminy, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się bezpośrednio na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz wpłynie na realizację celów POP strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza oraz na cele PGN Rossosz.