Gmina Rossosz informuje, iż w ramach podpisanej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Rossosz został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

 

Głównym celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze”  jest ograniczenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych dla zdrowia, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Najważniejszym celem Czystego Powietrza jest wymiana starego źródła ciepła, które jest nieefektywne na źródło ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według przyjętych norm europejskich EN 303-5. Możliwe jest uzyskanie dofinansowań na inne źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacje, ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

 

W ramach prowadzonego punktu udzielone zostaną informacje  dotyczące warunków i zasad udziału w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz pomoc w wypełnieniu  i złożeniu wniosku o dofinansowanie jak również wniosku o płatność pod kątem wymagań określonych w programie.

 

 • Punkt czynny w każdy poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 8:00 - 13:00
 • Osoba koordynująca:  Katarzyna Marcinkiewicz, tel. 504 929 283

 

 Więcej informacji o programie Czyste Powietrze można znaleźć w internecie pod adresem: czystepowietrze.gov.plportal.wfos.lublin.pl

 

plakat informacyjny z napisem gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu czyste powietrze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W ROKU 2022 - plik PDF (49KB).

 

 

 

Styczeń

2022

Luty 

2022

Marzec

2022

Kwiecień

 2022

Maj 

2022

Czerwiec 

2022

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 17

 3

 2

27  

27

28

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

2

 -

19

 

 20

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 23

-

-

 17

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

24

-

22

-

3

Papier

- worek niebieski

- - - 4 - -
POPIÓŁ 27 - - 12 - -

PSZOK *

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

29

 

 

-

 

 

27

 

 

 

 

Lipiec

2022

Sierpień

2022

Wrzesień

2022

Październik

 2022

Listopad

2022

Grudzień

2022

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

27

 30

28

28

14

 14

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 14

17

-

18

 -

13

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 19

-

 -

 21

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 -

8

 -

7

 -

28

Papier

- worek niebieski

- - 2 - - -
POPIÓŁ - - - - 16 -

PSZOK *

-

22

-

24

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Rossosz podjęła Uchwałę nr XIX/121/2021w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

 

Wysokość opłaty

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 stycznia 2022 r. jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, nie dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 25 zł miesięcznie od osoby,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 15 zł miesięcznie od osoby,,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) nie dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 125 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 75 miesięcznie od gospodarstwa.

 

Do każdego właściciela nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych zawartych w aktualnie złożonych deklaracjach.

 

Obowiązek segregacji

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej - każda z wyżej wymienionych opłat wzrośnie dwukrotnie.

 

Deklaracje

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Złożenia nowej deklaracji należy dokonać w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji, np.: zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania czy też zgłoszenie chęci dokonywania kompostowania bioodpadów lub rezygnacji z kompostowania.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Rossosz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rossosz w 2022 roku został zamieszczony na końcu artykułu w sekcji: Dokumenty powiązane.

 

Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach określonych poniżej:

 • I rata do 31 marca,
 • II rata do 30 czerwca,
 • III rata do 30 września,
 • IV rata do 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze 84 8025 0007 0420 0710 2000 0320, jak również w kasie Urzędu Gminy Rossosz

 

Dokumenty powiązane

 • Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty - plik PDF (63KB),
 • Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (44KB),
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022 r. - plik PDF (49KB),
 • Ulotka: „Jak poprawnie segregować odpady komunalne” - plik PDF (51KB),
 • Druk deklaracji - plik DOCX (50KB), plik PDF (114KB).

 

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:5.2  Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 1 017 708,81 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 834 791,72 zł

Kwota dofinansowania:

 • w formie płatności ze środków europejskich (wydatki nieobjęte pomocą de minimis) 539 415,92 zł,
 • w formie płatności ze środków europejskich (wydatki objęte pomocą de minimis) 170 157,01 zł.

Cel główny: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Rossosz wpływająca na polepszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz wzrost konkurencyjności obszaru.

Cele szczególowe:

 • zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego,
 • łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE.

 

Przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rossoszu zlokalizowanego na działkach 533/2 i 534/2 w Rossoszu i obejmuje: wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropu na poddaszu i fundamentów, wymiany instalacji elektrycznej (w tym wymiana oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED), wymianę instalacji c.o., wymianę kotła na olej opałowy na kocioł na biomasę o mocy min. 30kW oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

W budynku GOK położonego na działce nr ewid 742 termomodernizacja polegać będzie na: dociepleniu stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i wymianie kotła węglowego na kocioł na biomasę o mocy minimum 100kW wraz z budową zewnętrznego zbiornika na pellet o pojemności 7,5 m3. Dodatkowe zadania: promocja projektu, zarządzanie projektem - w tym refundacja kosztów dokumentów technicznych, audytów, dokumentów przetargowych, studium wykonalności i nadzoru.

 

Dzięki realizacji Projektu nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze Gminy, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się bezpośrednio na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz wpłynie na realizację celów POP strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza oraz na cele PGN Rossosz.

 

 

 

Od 15 czerwca 2020 roku firmą, która posiada zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rossosz jest:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BOKMA”
Krystyna Michalak
ul. Fabryczna 15
21-580 Wisznice
tel. 83 356-04-47, 603-376-478