Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:5.2  Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 1 017 708,81 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 834 791,72 zł

Kwota dofinansowania:

  • w formie płatności ze środków europejskich (wydatki nieobjęte pomocą de minimis) 539 415,92 zł,
  • w formie płatności ze środków europejskich (wydatki objęte pomocą de minimis) 170 157,01 zł.

Cel główny: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Rossosz wpływająca na polepszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz wzrost konkurencyjności obszaru.

Cele szczególowe:

  • zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego,
  • łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE.

 

Przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rossoszu zlokalizowanego na działkach 533/2 i 534/2 w Rossoszu i obejmuje: wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropu na poddaszu i fundamentów, wymiany instalacji elektrycznej (w tym wymiana oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED), wymianę instalacji c.o., wymianę kotła na olej opałowy na kocioł na biomasę o mocy min. 30kW oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

W budynku GOK położonego na działce nr ewid 742 termomodernizacja polegać będzie na: dociepleniu stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i wymianie kotła węglowego na kocioł na biomasę o mocy minimum 100kW wraz z budową zewnętrznego zbiornika na pellet o pojemności 7,5 m3. Dodatkowe zadania: promocja projektu, zarządzanie projektem - w tym refundacja kosztów dokumentów technicznych, audytów, dokumentów przetargowych, studium wykonalności i nadzoru.

 

Dzięki realizacji Projektu nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze Gminy, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się bezpośrednio na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz wpłynie na realizację celów POP strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza oraz na cele PGN Rossosz.