Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rossosz zostało zamieszczone zarządzenie Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

W związku z nadejściem okresu zimowego i pojawiającymi się opadami śniegu przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu, błota oraz oblodzeń z chodników przyległych do Państwa nieruchomości.

W związku  z nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  (Dz. U. 2023, poz. 1469 z późń. zm.) w art. 6 ust. 5a i 5aa Wójt Gminy Rossosz ma obowiązek przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu została Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Program jest skierowany do mieszkańców gmin o najniższych dochodach podatkowych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) i ma na celu zapewnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Informujemy, że w związku z przebudową mostu na rzece Zielawa w Rossoszu ul. Szelest od 23 października 2023 roku most będzie zamknięty, a przejazd nim nie będzie możliwy.

Przewodniczący Rady Gminy Rossosz Jan Marcinkiewicz oraz Wójt Gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz dziękują za tak liczny udział w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP. Dzięki  temu udało się uzyskać najwyższą frekwencję w Powiecie Bialskim.