Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

Komisja została powołana na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Rossosz Nr 1/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Obowiązek ten wynika z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm).

 

Zadania:

  • zapewnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym kierowanie na badania w przedmiocie stopnia uzależnienia oraz kierowanie na leczenie odwykowe;
  • udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe;
  • prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw działaniu narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • wspomaganie oraz promowanie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych
  • wraz z placówkami oświatowymi oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej współrealizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Rossosz.

 

Skład Komisji:

Przewodniczący: Marek Czech

Członkowie: Bożena Głowacka
                       Janusz Kosowski
                       Mateusz Majewski