Preliminarz wydatków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

 

Lp. N A Z W A   Z A D A N I A

KWOTA NA FINANSOWANIE ZADANIA W ZŁ

1

  Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Przeciwdziałania Narkomanii (za udział w posiedzeniu Komisji 80 zł)

3 200
2   Kierowanie na badania lekarskie w przedmiocie stopnia uzależnienia, kierowanie na leczenie
  odwykowe
2 500
3

  Wspomaganie działalności instytucji, klubów, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
  rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych

5 000
4   Organizacja wycieczek oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzi, w których
  występuje problem alkoholowy oraz dzieci aktywnie działającej w zakresie profilaktyki uzależnień
4 000
5   Organizacja spotkań dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień:
  • prowadzenie pozalekcyjnych programów opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych
  • udział w ogólnopolskich programach promujących zdrowy i trzeźwy styl życji
  • organizacja spektakli teatralnych
4 800
6   Organizacja i udział w zajęciach oraz imprezach sportowo - rekreacyjnych promujących "trzeźwy
  styl życia
3 000
7   Udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Przeciwdziałania Narkomanii
2 000
8   Materiały biurowe

  500

                                                                                                                                                       RAZEM            25 000