Wójt Gminy Kazimierz Weremkowicz      

                Zdjęcie wójta Gminy Rossosz Kazimierza Weremkowicza

 

 

 

 

 

 

      

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w każdy czwartek w godzinach pracy Urzędu 
7:30 - 15:30 

tel.: (83) 378 45 57
tel. kom: 502 321 916
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 

 • reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 • przedkładanie Radzie projektów uchwał Rady,
 • wykonywanie uchwał Rady,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie upoważnień kierownikom referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta  decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
 • podawanie do publicznej wiadomości uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu,
 • określanie polityki kadrowej i płacowej,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników  jednostek organizacyjnych,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie referaty Urzędu oraz ich pracowników,
 • koordynowanie działalności referatów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile do tych czynności nie wyznaczy innych osób z kierownictwa Urzędu,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu upoważnionych do wydawania w imieniu Wójta decyzji  administracyjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Rady.
 • Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Sekretarzowi.