W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Rossosz podjęła Uchwałę nr XIX/121/2021w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

 

Wysokość opłaty

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 stycznia 2022 r. jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, nie dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 25 zł miesięcznie od osoby,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 15 zł miesięcznie od osoby,,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) nie dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 125 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 75 miesięcznie od gospodarstwa.

 

Do każdego właściciela nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych zawartych w aktualnie złożonych deklaracjach.

 

Obowiązek segregacji

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej - każda z wyżej wymienionych opłat wzrośnie dwukrotnie.

 

Deklaracje

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Złożenia nowej deklaracji należy dokonać w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji, np.: zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania czy też zgłoszenie chęci dokonywania kompostowania bioodpadów lub rezygnacji z kompostowania.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Rossosz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rossosz w 2023 roku został zamieszczony na końcu artykułu w sekcji: Dokumenty powiązane.

 

Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach określonych poniżej:

 • I rata do 31 marca,
 • II rata do 30 czerwca,
 • III rata do 30 września,
 • IV rata do 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze 84 8025 0007 0420 0710 2000 0320, jak również w kasie Urzędu Gminy Rossosz

 

Dokumenty powiązane

 • Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty - plik PDF (63KB),
 • Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (44KB),
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024 r. - plik PDF (49KB),
 • Ulotka: „Jak poprawnie segregować odpady komunalne” - plik PDF (57KB),
 • Druk deklaracji - plik DOCX (50KB), plik PDF (114KB).