Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2020 r. Rada Gminy Rossosz podjęła uchwałę nr XII/86/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

Wysokość opłaty

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 stycznia 2021 r. jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, nie dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 16 zł miesięcznie od osoby,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 10 zł miesięcznie od osoby,,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) nie dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 96 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 60 miesięcznie od gospodarstwa.

Do każdego właściciela nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych zawartych w aktualnie złożonych deklaracjach.

 

Obowiązek segregacji

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej - każda z wyżej wymienionych opłat wzrośnie dwukrotnie.

 

Zasady segregacji

Wskazówki i zasady, jak poprawnie segregować odpady komunalne zawiera ulotka zamieszczona na końcu artykułu w sekcji: Dokumenty powiązane.

 

Deklaracje

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Złożenia nowej deklaracji należy dokonać w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji, np.: zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania czy też zgłoszenie chęci dokonywania kompostowania bioodpadów lub rezygnacji z kompostowania.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Rossosz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rossosz w 2021 roku został zamieszczony na końcu artykułu w sekcji: Dokumenty powiązane.

 

Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach określonych poniżej:

 • I rata do 31 marca,
 • II rata do 30 czerwca,
 • III rata do 30 września,
 • IV rata do 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze 84 8025 0007 0420 0710 2000 0320, jak również w kasie Urzędu Gminy Rossosz

 

Dokumenty powiązane

 • Uchwała Nr XII/86/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty - plik PDF (90KB) z późn. zm. - plik PDF (82KB)
 • Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (67KB).
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021 r. - plik PDF (70KB).
 • Ulotka, jak poprawnie segregować odpady - plik PDF (75KB).