Wniosek o wydanie: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / decyzji o warunkach zabudowy  pobierz - plik DOC (21KB)

Wniosek o podział nieruchomości  pobierz - plik DOC (43KB)

Oświadczenie o zgodności treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym (dotyczy wniosku o podział nieruchomości)  - pobierz - plik DOC (30KB)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - pobierz - plik DOC (30KB)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (jedna strona działki) -  pobierz - plik DOC (33KB)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (wiele stron działki) -  pobierz - plik DOC (43KB)

Określenie przeznaczenia działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  pobierz - plik DOC (29KB)

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości  pobierz - plik DOC (41KB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - deklaracja budynki mieszkalne - plik PDF (241KB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - deklaracja budynki niemieszkalne - plik PDF (266KB)