GMINA ROSSOSZ REALIZUJE PROJEKT PN:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1103L ROSSOSZ – ROMASZKI – BRZOZOWY KĄT

 

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Całkowita wartość projektu: 3 206 364,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji

Okres realizacji projektu: 2016 - 2017

Cel operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

 


Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest skrócenie czasu przejazdu drogą o znacznie wyższym standardzie technicznym średnio o 6 minut, co ułatwi miejscowej ludności w liczbie 2016 osób dotarcie do Urzędu Gminy Rossosz, szkół, Świetlicy wiejskiej w Romaszkach i jednocześnie umożliwi łatwiejsze korzystanie okolicznym mieszkańcom z instytucji oświatowych i kulturalnych oraz placówek handlowych zlokalizowanych w m. Rossosz przy drodze wojewódzkiej nr 812, od której rozpoczyna się droga powiatowa 1103L.

W ramach realizowanego projektu powstanie nowa dwuwarstwowa nawierzchnia na drodze powiatowej nr 1103L Rossosz – Romaszki – Brzozowy Kąt od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich i ul. Wisznicką w Rossoszu, przez całą ul. Lubelską, miejscowość Romaszki aż do granicy z Gminą Komarówka Podlaska (długość remontowanej drogi to 8,724 km).

Przebudowa jest konieczna ze względu na niespełnianie przez ww. drogę parametrów technicznych nośności drogi, jej nawierzchnia znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

 

    logo Unii Europejskiej                                                logo województwa lubelskiego                                             logo programu rozwoju obszarów wiejskich            U n i a     E u r o p e j s k a

     Europejski    Fundusz   Rolny   na   rzecz   Rozwoju   Obszarów   Wiejskich:   Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie.