Przewodniczący Rady Gminy Rossosz - Jan Marciniewicz informuje, że z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Gminy Rossosz w 2019 r. W związku z tym rozpoczynamy procedura naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027.

 

Do Rady Gminy Rossosz wpłynął wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o wybranie 2 ławników na kadencję 2024-2027 dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późń. zm.) Rada Gminy Rossosz najpóźniej do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024 - 2027 do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

 

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2023 roku.


Zasady i tryb naboru kandydatów:

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

2. Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

3. Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gminy:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

4. Wymagane dokumenty (karta zgłoszenia wraz z załącznikami):

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się  następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 •  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty w/w  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizację społeczną i zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,  dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające  wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Zgłoszenie kandydatów przez mieszkańców gminy

Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez mieszkańców gminy dołącza się listę osób, zawierających imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba , której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

5. Jak zgłaszać kandydatów na ławników?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

 

6. Informacje dodatkowe:

 • koszty opłaty za wydanie  informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa,
 • koszty opłaty za badanie lekarskim i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
 • zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do Rady Gminy po upływie terminu czyli po 30 czerwca br. , a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostaną bez dalszego biegu.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników (wraz z kompletem dokumentów) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz w godzinach pracy Urzędu  (7:30 - 15:30) od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) z dopiskiem na kopercie „kandydat na ławnika” w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

 

Dokumenty powiązane: