W związku  z nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  (Dz. U. 2023, poz. 1469 z późń. zm.) w art. 6 ust. 5a i 5aa Wójt Gminy Rossosz ma obowiązek przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi

zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rossosz.

 

Jak często należy opróżniać zbiorniki oraz oczyszczalnie?

Zgodnie z treścią uchwały Nr XXVII/172/2022 Rady Gminy Rossosz z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz:

„Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych nie rzadziej niż:

  • 2 razy w roku, w przypadku zbiorników bezodpływowych,
  • 1 raz na 2 lata, w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków”.

 

Jak będą przebiegać kontrole?

Kontrole zostaną przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Rossosz. Poszczególni właściciel nieruchomości będą wzywani do Urzędu Gminy Rossosz w celu przedłożenia następujących dokumentów:

  • zawartej umowy z przedsiębiorcą na usługi odbioru nieczystości;
  • dowodów potwierdzających realizację tej usługi (np. faktura VAT, rachunek, dowód zapłaty za usługę wywozu).

 

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie Wójt Gminy Rossosz zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli na posesji.

 

Sankcje przewidziane przez ustawodawcę

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późń. zm..), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500 zł - 5 000 zł.

 

Harmonogram kontroli

Cykl kontrolny w tym zakresie już się rozpoczął.

Na IV kwartał 2023 roku oraz I kwartał 2024 roku zaplanowano około 350 kontroli właścicieli nieruchomości położonych na terenie sołectw: Rossosz I, Rossosz II, Bordziłówka, a na II i III kwartał 2024 roku około 300 kontroli właścicieli nieruchomości położonych na terenie sołectw: Musiejówka, Romaszki, Kożanówka, Mokre.

 

Informacje dodatkowe

Mając powyższe na uwadze bardzo prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rossosz o zrozumienie oraz niezwłoczne uporządkowanie spraw związanych z gospodarką ściekami bytowymi na swoich nieruchomościach. Jeśli właściciel nieruchomości nie zawarł jeszcze umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinien to uczynić niezwłocznie.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rossosz jest dostępny na stronie - link.

Aktualny druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - plik PDF (54KB), plik DOCX (18KB).