Informujemy, że został zatwierdzony harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok. Nowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej - klik.

Zamieszczamy rozporządzenie Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rossosz zostało zamieszczone zarządzenie Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

W związku z nadejściem okresu zimowego i pojawiającymi się opadami śniegu przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu, błota oraz oblodzeń z chodników przyległych do Państwa nieruchomości.

W związku  z nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  (Dz. U. 2023, poz. 1469 z późń. zm.) w art. 6 ust. 5a i 5aa Wójt Gminy Rossosz ma obowiązek przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu została Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Program jest skierowany do mieszkańców gmin o najniższych dochodach podatkowych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) i ma na celu zapewnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.